Brexit: Import af økologiske fødevarer fra Storbritannien efter 1. januar 2021

18.12.2020

EU og Storbritannien har endnu ikke indgået en handelsaftale. Det har blandt andet konsekvenser for de virksomheder, der importerer økologiske fødevarer til Danmark.

Hvis du importerer økologiske fødevarer fra Storbritannien efter 1. januar 2021, skal du fremover følge de samme procedurer, som gælder for import fra andre lande, som heller ikke er medlem af EU.

Hvis du allerede importerer økologiske fødevarer fra lande uden for EU, skal du ikke gøre noget nyt. Hvis det derimod er nyt for dig, bør du orientere dig på Fødevarestyrelsens hjemmeside omkring procedurerne for import fra disse lande. Det er blandt andet vigtigt at vide, at man skal anmelde den første modtagelse af varer som en ”ny økologiaktivitet” til Fødevarestyrelsen, og at man skal opdatere økologirapportens procedurer, som nærmere beskrevet i vejledningen om økologisk fødevarer.

Det er også værd at vide, at Fødevarestyrelsen har vedtaget en række undtagelser til de sædvanlige procedurer på grund af den sene udmelding om den manglende handelsaftale,

Det er også værd at vide, at på grund af den sene udmelding om den manglende handelsaftale har Fødevarestyrelsens allerede tidligere meldt ud, at der i en overgangsperiode vil gælde nogle særlige regler for virksomheder, som allerede har en økologirapport, som dog ikke dækker import eller 1. modtagelse af økologiske fødevarer fra lande uden for EU. Disse virksomheder kan fortsat importere økologiske varer fra Storbritannien efter 1. januar 2021, hvis følgende tre krav er opfyldt:

 

  • Inden årets udgang skal du anmelde ændringen og indsende en opdatering af økologiprocedurerne for import til Fødevarestyrelsen. I praksis betyder det, at du indtil udgangen af januar 2021 kan se bort fra kravet om, at nye aktiviteter eller ændringer beskrevet i økologirapporten, først kan komme til anvendelse mindst 4 uger efter, at Fødevarestyrelsen har sendt dig en kvittering for anmeldelsen.
  • Du skal sende en kopi af opdateringen til vores importteam (21@fvst.dk).
  • Din virksomhed skal være registreret og godkendt i systemet TRACES NT. Indtil udgangen af januar 2021 kan denne godkendelse ske på bagrund af den indsendte opdatering, og er derfor også undtaget den sædvanlige bestemmelsen om, at aktiviteten først kan påbegyndes 4 uger senere.

Du kan læse mere om procedurerne og om TRACES NY på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

 

Til slut skal du være opmærksom på, at økologiske varer, som har forladt Storbritannien inden 1. januar 2021 bliver accepteret som økologiske varer i Danmark uden et kontrolattest fra TRACES NT.